Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Kategórie adresátov - pacienti

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

(ďalej aj ako „zásady OOÚ“)

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s
§19 zákona č. 18/2018 Z. z. oochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).

I. PREVÁDZKOVATEĽ:

Obchodné meno: MEDICOR, s.r.o.

Sídlo: Okružná 788/14, Poprad 058 01

IČO: 36 466 867

zapísaný v ORSR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 12204/P

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa:  Kontaktná osoba: Michaela Krempaská

Tel.č.: 0910 524 301                                                                                e-mail: objednavky@medicor.sk                                              sídlo: Okružná 788/14, Poprad 058 01

II. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Dotknutou osobou je fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúvame, najmä, nie však výlučne sú to zamestnanci a klienti. Takéto dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch pre konkrétne vymedzené účely disponujú právami, ktoré si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky u kontaktnej osoby spoločných prevádzkovateľov. Dotknutá osoba ste VY.

Právo na prístup k osobným údajom

t.j. právo získať od kompetentnej osoby potvrdenie o tom, či dochádza k spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby, ktorá svoje právo uplatnila, ako aj právo získať prístup k týmto údajom. Ako dotknutá osoba máte nárok na prístup k informáciám o: účeloch spracúvania, kategórii dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o dobe spracúvania a uchovávania, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania a i. (čl. 15 Nariadenia). Ako spoloční prevádzkovatelia máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami  a identifikátormi. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystavia spoloční prevádzkovatelia potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ spoloční prevádzkovatelia tieto údaje spracúvajú, vystavia na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby. Vystavenie prvej kópie je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

Právo na obmedzenie spracúvania

 je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraných osobným údajov alebo dočasné odstránenie spracúvania.

Právo na opravu

pokiaľ o nej spoloční prevádzkovatelia evidujú nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Spoloční prevádzkovatelia vykonajú opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ich dotknutá osoba požiada.

 

Právo na výmaz

„zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré sa jej /dotknutej osoby/ týkajú. Toto právo dotknutej osoby je však vzhľadom na svoju povahu a závažnosť obmedzené stanovením ďalších predpokladov, t.j. spoloční prevádzkovatelia bez zbytočného odkladu po uplatnení tohto práva dotknutou osobou vymažú osobné údaje, ak je splnený niektorý z nasledujúcich predpokladov:  a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov; d)osobné údaje sa spracúvali nezákonne; e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:  a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; b) na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia; d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Spoloční prevádzkovatelia vykonajú výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotia, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.

 

Právo podať návrh na začatie konania

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.

 

Právo namietať

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe a)právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa; b)spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu; c)spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely. Doručenú námietku v primeranom čase posúdime. V tomto prípade nesmieme ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

 

Právo na prenosnosť osobných údajov

ako dotknutá osoba máte právo, aby osobné údaje, ktoré ste poskytla spoločným prevádzkovateľom, preniesli ďalším prevádzkovateľom v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

III. ĎALŠIE INFORMÁCIE:

– Účelom spracúvania osobných údajov je dôvod, pre ktorý spoloční prevádzkovatelia spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb v informačných systémoch na konkrétne určených právnych základoch. Každé spracúvanie osobných údajov je založené na konkrétnom právnom základe a za konkrétne určeným, oprávneným a výslovne uvedeným účelom.

– Za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov sme ako spoloční prevádzkovatelia prijali primerané personálne, organizačné i technické opatrenia. Našim cieľom je v čo najväčšej miere zabrániť, resp. znížiť riziko úniku, zneužitia, zverejnenia alebo iného použitia Vašich osobných údajov. V prípade, ak by nastala skutočnosť, ktorá pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, ako dotknutá osoba budete bezodkladne kontaktovaná (čl. 34 Nariadenia).

– V záujme zachovania zásad spracúvania osobných údajov, ktoré ustanovuje Nariadenie, ako aj zákon, najmä zásady minimalizácie osobných údajov, požadujeme od Vás ako od dotknutej osoby iba tie osobné údaje, ktoré nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Upozorňujeme Vás, že neposkytnutie týchto povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

IV. ÚČELY SPRACÚVANIA, PRÁVNY ZÁKLAD, KATEGÓRIE PRÍJEMCOV, DOBA UCHOVÁVANIA, INFO O CEZHRANIČNOM PRENOSE, KATEGÓRIE DOTKNUTÝCH OSÔB A INFORMÁCIE O AUTOMATIZOVANOM ROZHODOVANÍ VRÁTANE PROFILOVANIA ROZDELENÉ PODĽA JEDNOTLIVÝCH INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV:

IV.I EKONOMICKO-ÚČTOVNÁ AGENDA

Účel spracúvania osobných údajov: Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie objednávok, došlých faktúr a fakturácia odberateľom, styk  s bankou, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane automatického odpisovania) a drobného majetku, vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva organizácie.

Právny základ: Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Kategórie príjemcov: Príslušné daňové úrady, Finančné riaditeľstvo a iné orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov,

sprostredkovateľ na spracovanie účtovníctva,

poverení zamestnanci

sprostredkovateľ: IT technik

Lehoty na vymazanie os. Údajov (uvedené lehoty sú podľa registratúrneho poriadku): Faktúry – 10 rokov

                                                                                                                                               Interné doklady – 10 rokov

                                                                                                                                                          Pokladňa – 10 rokov

                                                                                                                                Vymáhanie pohľadávok – 5 rokov

                                                                                                                                             Bankové výpisy – 10 rokov

                                                                                                                                           Účtovné závierky – 10 rokov

Kategórie dotknutých osôb: fyzické osoby – zamestnanci prevádzkovateľa,

                                                dodávatelia a odberatelia – fyzické osoby, SZČO

                                                zamestnanci dodávateľov a odberateľov,

                                                zástupcovia dodávateľov a odberateľov

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – Neuskutočňuje sa

Cezhraničný prenos os. Údajov – Neuskutočňuje sa

IV. II EVIDENCIA REKLAMÁCIÍ

Účel spracúvania osobných údajov: Evidencia reklamácií na účely ich uplatnenia a vybavenia.

Právny základ: Plnenie zákonných povinností  prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov najmä:

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky  zákonník v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov zmluvy uzatvorené v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov.

Kategórie príjemcov: Sprostredkovateľ: IT technik

zamestnanci prevádzkovateľa

orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov,

poverení zamestnanci

Lehoty na vymazanie os. Údajov: 5 rokov

Kategórie dotknutých osôb:    Zákazník prevádzkovateľa uplatňujúci si svoje právo na reklamáciu

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – Neuskutočňuje sa

Cezhraničný prenos os. Údajov – Neuskutočňuje sa

IV.III POSKYTOVANIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Účel spracúvania osobných údajov: Poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom a plnenie ďalších zákonných povinností poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, najmä vedenie zdravotnej dokumentácie, zasielanie údajov do Národného zdravotníckeho informačného systému, povinností poskytovateľa zdravotnej starostlivosti voči zdravotným poisťovniam.

Právny základ: Plnenie zmluvy

– Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

– Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

– Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

– Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

– Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

– Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov

– Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

– Zákon č. 317/2016 Z. z. o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, ľudského tkaniva a ľudských buniek a o zmene a doplnení niektorých zákonov

– Zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

– Zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

– Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

– Zákon č. 395/2002 Z. z.  o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

– Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Kategórie príjemcov: Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov,

 • Úrad pre dohľad zdravotnou starostlivosťou
 • Poverení zamestnanci
 • Národné centrum zdravotníckych informácii
 • Príslušný samosprávny kraj
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva
 • Zamestnanci Poskytovateľa (ako poskytovateľa zdravotnej starostlivosti) so spôsobilosťou k výkonu zdravotníckeho povolania a iní odborní pracovníci v priamej súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • Zákonný zástupca alebo opatrovník pacienta, osoby určené pacientom, zákonným zástupcom alebo opatrovníkom pacienta, pestún alebo iná starajúca sa osoba,
 • Iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, alebo poskytovatelia sociálnych služieb k zaisteniu nadväzností ďalších zdravotníckych a sociálnych služieb poskytovaných pacientovi
 • Osoby oprávnené nahliadať do zdravotnej dokumentácie v zmysle § 25 zákona č. 576/2004 Z. z., najmä revízny lekár, revízny farmaceut a revízna sestra príslušnej zdravotnej poisťovne, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ministerstvo zdravotníctva, posudkový́ lekár, znalec, poisťovňa vykonávajúca individuálne zdravotné poistenie, odbornému pracovníkovi epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravia
 • Osoby oprávnené na poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie v zmysle § 24 zákona č. 576/2004 Z. z., najmä orgány činné v trestnom konaní, lekár pracovnej služby na účel posúdenia zdravotnej spôsobilosti na prácu, inšpektorátu práce a orgánom dozoru na účely vyšetrovania pracovného úrazu alebo choroby z povolania
 • Subjekty, ktoré poskytujú služby Poskytovateľovi, a s ktorými má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov
 • Fyzická osoba alebo právnická osoba na základe plnomocenstva
 • poskytovateľ softvéru RESERVIO

Lehoty na vymazanie os. Údajov: 20 rokov odo dňa úmrtia pacienta

Kategórie dotknutých osôb:    Pacienti, zákonní zástupcovia pacientov; Sprostredkovateľ: IT technik

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – Neuskutočňuje sa

Cezhraničný prenos os. Údajov – Neuskutočňuje sa

IV. IV OBJEDNÁVANIE PACIENTOV

Účel spracúvania osobných údajov: Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je objednávanie pacientov na konkrétny termín poskytnutia zdravotnej starostlivosti prostredníctvom portálu RESERVIO ako aj na zabezpečenie vstupných informácií ešte pred osobným príchodom pacienta, a tak zabezpečenie efektivity a rýchleho prístupu.

Právny základ: Plnenie zmluvy

Kategórie príjemcov: Súdy, orgány činné v trestnom konaní, orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov – Zákony č. 160/2015 Z.z. civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov,

č. 161/2015 Z.z. civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov, 

č. 162/2015 Z.z. správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov a

zákon č.301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov

                poskytovateľ softvéru RESERVIO

                Subjekty, ktoré poskytujú služby Poskytovateľovi, a s ktorými má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov

                Poverení zamestnanci

                Sprostredkovateľ: IT technik

Lehoty na vymazanie os. Údajov:  1 rok

Kategórie dotknutých osôb:    Pacient

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – Neuskutočňuje sa

Cezhraničný prenos os. Údajov – V rámci tretích krajín: Twilio Inc., 375 Beale Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105, který provozuje službu SendGrid. Uvedení zpracovatelé zajišťují odpovídající úroveň zabezpečení osobních údajů, která je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a to na základě standardních smluvních doložek („Standard Contractual Clauses“). Záruky a ochranná opatření v doložkách zajišťují srovnatelnou úroveň ochrany zaručenou v EU GDPR a Listinou.

 Prenos je nevyhnutný pre uzatvorenie alebo plnenie zmluvy uzatvorenej v záujme dotknutej osoby medzi prevádzkovateľom a inou fyzickou alebo právnickou osobou.

IV.V PREDPISOVANIE HUMÁNNYCH LIEKOV, ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK A DIETETICKÝCH POTRAVÍN

POMÔCOK A DIETETICKÝCH POTRAVÍN

Účel spracúvania osobných údajov: Plnenie zákonných povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pri predpisovaní humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín.

Právny základ: Plnenie zmluvy

 • Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
 • Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

 

Kategórie príjemcov: orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy – podľa príslušných právnych predpisov

      Úrad pre dohľad zdravotnou starostlivosťou – Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národné centrum zdravotníckych informácii – Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov;  Zákon č. 153/2013 Z. z. o  národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Príslušný samosprávny kraj – Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zamestnanci Poskytovateľa (ako poskytovateľa zdravotnej starostlivosti) so spôsobilosťou k výkonu zdravotníckeho povolania a iní odborní pracovníci v priamej súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti – Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákonný zástupca alebo opatrovník pacienta, osoby určené pacientom, zákonným zástupcom alebo opatrovníkom pacienta, pestún alebo iná starajúca sa osoba – Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, alebo poskytovatelia sociálnych služieb k zaisteniu nadväzností ďalších zdravotníckych a sociálnych služieb poskytovaných pacientovi – Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Osoby oprávnené nahliadať do zdravotnej dokumentácie v zmysle § 25 zákona č. 576/2004 Z. z., najmä revízny lekár, revízny farmaceut a revízna sestra príslušnej zdravotnej poisťovne, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ministerstvo zdravotníctva, posudkový́ lekár, znalec, poisťovňa vykonávajúca individuálne zdravotné poistenie, odbornému pracovníkovi epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravia – Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Osoby oprávnené na poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie v zmysle § 24 zákona č. 576/2004 Z. z., najmä orgány činné v trestnom konaní, lekár pracovnej služby na účel posúdenia zdravotnej spôsobilosti na prácu, inšpektorátu práce a orgánom dozoru na účely vyšetrovania pracovného úrazu alebo choroby z povolania – Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Subjekty, ktoré poskytujú služby Poskytovateľovi, a s ktorými má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov – Osobitný predpis podľa § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

                                Súdy, orgány činné v trestnom konaní – Zákony č. 160/2015 Z.z. civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov,

                                č. 161/2015 Z.z. civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov, 

                                č. 162/2015 Z.z. správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov a

zákon č.301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov

                                poskytovateľ softvéru RESERVIO

sprostredkovateľ: IT technik

Lehoty na vymazanie os. Údajov:  20 rokov odo dňa úmrtia pacienta

Kategórie dotknutých osôb:    pacient

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – Neuskutočňuje sa

Cezhraničný prenos os. Údajov – Neuskutočňuje sa

IV.VI HLÁSENIE NEŽIADUCICH ÚČINKOV A NEŽIADUCICH UDALOSTÍ

Účel spracúvania osobných údajov: Plnenie zákonných povinnosti osoby oprávnenej vydávať humánne lieky (poskytovateľ zdravotnej starostlivosti) bezodkladne oznamovať Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv podozrenia na nežiaduce účinky humánneho lieku, o ktorých sa dozvedeli po registrácii humánneho lieku.

Právny základ: Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 128/2012 Z. z. o požiadavkách na správnu výrobnú prax a požiadavkách na správnu veľkodistribučnú prax

Kategórie príjemcov: orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy – podľa príslušných právnych predpisov

Štátny ústav pre kontrolu liečiv – Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Súdy, orgány činné v trestnom konaní – Zákony č. 160/2015 Z.z. civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov,

                                č. 161/2015 Z.z. civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov, 

                                č. 162/2015 Z.z. správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov a

zákon č.301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov

Lehoty na vymazanie os. Údajov: 5 rokov

Kategórie dotknutých osôb:    Pacient; Sprostredkovateľ: IT technik

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – Neuskutočňuje sa

Cezhraničný prenos os. Údajov – Neuskutočňuje sa

IV.VII ZÁKONNÍ ZÁSTUPCOVIA

Účel spracúvania osobných údajov: Poskytovanie zdravotnej starostlivosti maloletému pacientovi a plnenie ďalších zákonných povinnosti Poskytovateľa ako poskytovateľa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, najmä vedenie zdravotnej dokumentácie (napr. udeľovanie informovaného súhlasu).

Právny základ: Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 • Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
 • Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 317/2016 Z. z. o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, ľudského tkaniva a ľudských buniek a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

 

Kategórie príjemcov: Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov,

 • Úrad pre dohľad zdravotnou starostlivosťou
 • Poverení zamestnanci
 • Národné centrum zdravotníckych informácii
 • Príslušný samosprávny kraj
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva
 • Zamestnanci Poskytovateľa (ako poskytovateľa zdravotnej starostlivosti) so spôsobilosťou k výkonu zdravotníckeho povolania a iní odborní pracovníci v priamej súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • Zákonný zástupca alebo opatrovník pacienta, osoby určené pacientom, zákonným zástupcom alebo opatrovníkom pacienta, pestún alebo iná starajúca sa osoba,
 • Iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, alebo poskytovatelia sociálnych služieb k zaisteniu nadväzností ďalších zdravotníckych a sociálnych služieb poskytovaných pacientovi
 • Osoby oprávnené nahliadať do zdravotnej dokumentácie v zmysle § 25 zákona č. 576/2004 Z. z., najmä revízny lekár, revízny farmaceut a revízna sestra príslušnej zdravotnej poisťovne, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ministerstvo zdravotníctva, posudkový́ lekár, znalec, poisťovňa vykonávajúca individuálne zdravotné poistenie, odbornému pracovníkovi epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravia
 • Osoby oprávnené na poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie v zmysle § 24 zákona č. 576/2004 Z. z., najmä orgány činné v trestnom konaní, lekár pracovnej služby na účel posúdenia zdravotnej spôsobilosti na prácu, inšpektorátu práce a orgánom dozoru na účely vyšetrovania pracovného úrazu alebo choroby z povolania
 • Subjekty, ktoré poskytujú služby Poskytovateľovi, a s ktorými má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov
 • Fyzická osoba alebo právnická osoba na základe plnomocenstva
 • poskytovateľ softvéru RESERVIO
 • sprostredkovateľ: IT technik

Lehoty na vymazanie os. Údajov: 20 rokov odo úmrtia pacienta

Kategórie dotknutých osôb:    Zákonní zástupcovia pacientov

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – Neuskutočňuje sa

Cezhraničný prenos os. Údajov – Neuskutočňuje sa

IV.VII ZÁKONNÍ ZÁSTUPCOVIA

Účel spracúvania osobných údajov: Zverejňovanie fotografií realizovaných produktov klientov a fotografií podobizne klientov ako dotknutých osôb so zámerom budovať dobré meno prevádzkovateľa, propagovať prevádzkovateľa prezentovaním kvality práce dodávateľa na webovej stránke  prevádzkovateľa, vo vnútorných administratívnych priestoroch, na sociálnych sieťach, prípadne na intranete.

Právny základ: Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Kategórie príjemcov: poverení zamestnanci; sprostredkovateľ: IT technik

Lehoty na vymazanie os. Údajov: fotografické materiály viažuce sa ku prevádzkovateľovi – 10 rokov po naplnení účelu spracúvania, resp. 30 dní po odvolaní súhlasu

Kategórie dotknutých osôb:    zamestnanci prevádzkovateľa IS; verejnosť.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – Neuskutočňuje sa

Cezhraničný prenos os. Údajov – Neuskutočňuje sa

IV. IX EVIDENCIA PODNETOV /SŤAŽNOSTÍ OD PACIENTOV

Účel spracúvania osobných údajov: Účelom spracúvania osobných údajov v rámci tejto agendy je prijímanie, evidovanie a vybavovanie sťažností a podnetov pacientov.

Právny základ: Zákon č. 576/2004 o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kategórie príjemcov: poverení zamestnanci; orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov,

Lehoty na vymazanie os. Údajov: 5 rokov

Kategórie dotknutých osôb:    pacienti

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – Neuskutočňuje sa

Cezhraničný prenos os. Údajov – Neuskutočňuje sa

 

 1. Vprípade záujmu obližšie informácie ohľadom spracúvania OÚ, ako i v prípade žiadostí alebo uplatnení práv dotknutej osoby prosím kontaktujte kontaktnú osobu.

 

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA

INÉ - dodávatelia, odberatelia, zmluvné strany, obchodní partneri

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

(ďalej aj ako „zásady OOÚ“)

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s
§19 zákona č. 18/2018 Z. z. oochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).

I. PREVÁDZKOVATEĽ:

Obchodné meno: MEDICOR, s.r.o.

Sídlo: Okružná 788/14, Poprad 058 01

IČO: 36 466 867

zapísaný v ORSR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 12204/P

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa:  Kontaktná osoba: Michaela Krempaská

Tel.č.: 0910 524 301                                                                                e-mail: objednavky@medicor.sk                                              sídlo: Okružná 788/14, Poprad 058 01

II. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Dotknutou osobou je fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúvame, najmä, nie však výlučne sú to zamestnanci a klienti. Takéto dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch pre konkrétne vymedzené účely disponujú právami, ktoré si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky u kontaktnej osoby spoločných prevádzkovateľov. Dotknutá osoba ste VY.

Právo na prístup k osobným údajom

t.j. právo získať od kompetentnej osoby potvrdenie o tom, či dochádza k spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby, ktorá svoje právo uplatnila, ako aj právo získať prístup k týmto údajom. Ako dotknutá osoba máte nárok na prístup k informáciám o: účeloch spracúvania, kategórii dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o dobe spracúvania a uchovávania, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania a i. (čl. 15 Nariadenia). Ako spoloční prevádzkovatelia máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami  a identifikátormi. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystavia spoloční prevádzkovatelia potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ spoloční prevádzkovatelia tieto údaje spracúvajú, vystavia na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby. Vystavenie prvej kópie je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

Právo na obmedzenie spracúvania

 je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraných osobným údajov alebo dočasné odstránenie spracúvania.

Právo na opravu

pokiaľ o nej spoloční prevádzkovatelia evidujú nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Spoloční prevádzkovatelia vykonajú opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ich dotknutá osoba požiada.

 

Právo na výmaz

„zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré sa jej /dotknutej osoby/ týkajú. Toto právo dotknutej osoby je však vzhľadom na svoju povahu a závažnosť obmedzené stanovením ďalších predpokladov, t.j. spoloční prevádzkovatelia bez zbytočného odkladu po uplatnení tohto práva dotknutou osobou vymažú osobné údaje, ak je splnený niektorý z nasledujúcich predpokladov:  a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov; d)osobné údaje sa spracúvali nezákonne; e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:  a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; b) na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia; d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Spoloční prevádzkovatelia vykonajú výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotia, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.

 

Právo podať návrh na začatie konania

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.

 

Právo namietať

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe a)právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa; b)spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu; c)spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely. Doručenú námietku v primeranom čase posúdime. V tomto prípade nesmieme ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

 

Právo na prenosnosť osobných údajov

ako dotknutá osoba máte právo, aby osobné údaje, ktoré ste poskytla spoločným prevádzkovateľom, preniesli ďalším prevádzkovateľom v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

III. ĎALŠIE INFORMÁCIE:

– Účelom spracúvania osobných údajov je dôvod, pre ktorý spoloční prevádzkovatelia spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb v informačných systémoch na konkrétne určených právnych základoch. Každé spracúvanie osobných údajov je založené na konkrétnom právnom základe a za konkrétne určeným, oprávneným a výslovne uvedeným účelom.

– Za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov sme ako spoloční prevádzkovatelia prijali primerané personálne, organizačné i technické opatrenia. Našim cieľom je v čo najväčšej miere zabrániť, resp. znížiť riziko úniku, zneužitia, zverejnenia alebo iného použitia Vašich osobných údajov. V prípade, ak by nastala skutočnosť, ktorá pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, ako dotknutá osoba budete bezodkladne kontaktovaná (čl. 34 Nariadenia).

– V záujme zachovania zásad spracúvania osobných údajov, ktoré ustanovuje Nariadenie, ako aj zákon, najmä zásady minimalizácie osobných údajov, požadujeme od Vás ako od dotknutej osoby iba tie osobné údaje, ktoré nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Upozorňujeme Vás, že neposkytnutie týchto povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

IV. ÚČELY SPRACÚVANIA, PRÁVNY ZÁKLAD, KATEGÓRIE PRÍJEMCOV, DOBA UCHOVÁVANIA, INFO O CEZHRANIČNOM PRENOSE, KATEGÓRIE DOTKNUTÝCH OSÔB A INFORMÁCIE O AUTOMATIZOVANOM ROZHODOVANÍ VRÁTANE PROFILOVANIA ROZDELENÉ PODĽA JEDNOTLIVÝCH INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV:

IV.I PRÁVNE VZŤAHY

Účel spracúvania osobných údajov: Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je zabezpečenie vedenia právnej agendy (napr. prvostupňové konanie, vybavovanie opravných prostriedkov, vybavovanie súdnych sporov, zastupovanie v právnych veciach, uplatňovanie rozhodnutí o náhradách škôd, vymáhanie náhrad škôd, uplatňovanie záväzkov zo zmlúv, navrhovanie opatrení s organizačno-právnym dosahom, atď.).

Účelom spracúvania osobných údajov je v rámci tejto agendy aj  zabezpečenie svojich nárokov z neuhradených záväzkov dlžníkov – t.j. vymáhanie pohľadávok od dlžníkov. Do tejto agendy spadá spracúvanie osobných údajov za účelom uspokojenia veriteľa (t.j. prevádzkovateľa) v plnej výške od zasielania urgencií, výziev,  podania návrhu na príslušný súd SR alebo rozhodcovský súd, vymáhanie právoplatného rozhodnutia podaním návrhu na výkon exekúcie exekútorovi, prihlásenie pohľadávky do konkurzu alebo reštrukturalizácie a ďalšie kroky spojené s uplatnením nároku na úhradu dlžnej sumy.

Právny základ: Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky  zákonník v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok,

Zákon č. 71/1967 Správny poriadok,

Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení,

Zákon č. 586/2003 Z.z.  o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,

Zákon o ochrane osobných údajov a súvisiace právne predpisy v platnom znení

 

 

Kategórie príjemcov: súdne orgány

 • exekútorské úrady
 • orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov,
 • advokát
 • dlžník a jeho právny zástupca
 • intervenient a iné osoby zúčastnené v konaní
 • poverení zamestnanci
 • sprostredkovateľ : IT technik

 

Lehoty na vymazanie os. Údajov: 3 až 5 rokov od skončenia zmluvného vzťahu

 

Kategórie dotknutých osôb:    zamestnanci prevádzkovateľa IS,

 • dlžníci,
 • protistrany v sporoch,
 • iné fyzické osoby v postavení účastníkov konania.

 

 

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – Neuskutočňuje sa

 

Cezhraničný prenos os. Údajov – Neuskutočňuje sa

IV.II ZMLUVNÉ VZŤAHY

Účel spracúvania osobných údajov: Sledovanie dodržiavania právnych predpisov, obstarávanie právnych záležitostí, skúmanie a pripravovanie zmluvných vzťahov, prevodov majetku, nájomných zmlúv, kúpnych zmlúv.

 Ďalej je to zúčastňovanie sa na vypracovaní zmlúv v rámci dodávateľsko – odberateľských vzťahov, uplatňovanie práva na plnenie záväzkov zo zmlúv a majetkových sankcií, práv na náhradu škody a pod. 

Právny základ: Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky  zákonník v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

zmluvy uzatvorené v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov.

Kategórie príjemcov: orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy  – podľa príslušných právnych predpisov

     Banky – Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších predpisov        

Poisťovne – Zákon č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Slovenská pošta a Kuriérske spoločnosti – Zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov

Dodávatelia – zmluvný základ

Súdy, orgány činné v trestnom konaní – Zákony č. 160/2015 Z.z. civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov,

č. 161/2015 Z.z. civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov, 

                                      č. 162/2015 Z.z. správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov a

zákon č.301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov

 

Audítor účtovnej závierky – Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve  v znení neskorších predpisov

Sprostredkovateľ: IT technik

Lehoty na vymazanie os. Údajov: –  Evidencia významných zmlúv – Zmluvy s mestami, zmluvy k nehnuteľnostiam – 10 rokov

                                                                Evidencia ostatných zmlúv (Centrálne výbery, Dodávateľské, Odberateľské, Poradenské zmluvy , Poistné zmluvy, Leasingové zmluvy, Investície, Úverové zmluvy, Nájmy a pod.) – 10 rokov

                                                                – Poistné udalosti – 10 rokov

Kategórie dotknutých osôb:    zmluvná strana – fyzická osoba

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – Neuskutočňuje sa

Cezhraničný prenos os. Údajov – Neuskutočňuje sa

IV.III SPRÁVA REGISTRATÚRY

Účel spracúvania osobných údajov: Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je správa registratúry ako riadna evidencia záznamov (vedenie úplnej a presnej evidencie záznamov v registratúrnom denníku, vedenie registrov a indexov záznamov), riadne vyraďovanie spisov (záznamov), zabezpečenie plánovitého vyraďovania spisov (záznamov), ktoré nie sú potrebné pre ďalšiu činnosť a uplynuli lehoty ich uloženia, evidencia došlej a odoslanej pošty.

Právny základ: Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach,

Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)

Kategórie príjemcov: orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov,

sprostredkovateľ: IT technik

poverení zamestnanci

Lehoty na vymazanie os. Údajov: Korešpondencia – nezahrnutá v iných položkách – 5 rokov

                                                                                                                              Registratúra – 10 rokov

Kategórie dotknutých osôb:    dotknuté osoby v rámci všetkých účelov spracúvania osobných údajov vymedzených prevádzkovateľom

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – Neuskutočňuje sa

Cezhraničný prenos os. Údajov – Neuskutočňuje sa

IV.IV EVIDENCIA SZČO

Účel spracúvania osobných údajov: Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je príprava a vedenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov so samostatne zárobkovo činnými osobami. V rámci predmetnej agendy sú vedené zmluvné vzťahy, faktúry a objednávky, evidencia dodávok a odberov tovarov, služieb a pod.

Právny základ: Zmluva medzi prevádzkovateľom a SZČO povolená Ústavou Slovenskej republiky, Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom,

Zákon č. 455/1991 Zb., Zákonom o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) a  súvisiacimi právnymi predpismi.

Kategórie príjemcov: orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov,

sprostredkovateľ: IT technik

poverení zamestnanci

Lehoty na vymazanie os. Údajov: 10 rokov po skončení zmluvného vzťahu z dôvodu evidencie v rámci účtovnej agendy

Kategórie dotknutých osôb:    odberateľ/dodávateľ – samostatne zárobkovo činná osoba

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – Neuskutočňuje sa

Cezhraničný prenos os. Údajov – Neuskutočňuje sa

IV.V EVIDENCIA ZÁSTUPCOV DODÁVATEĽOV A ODBERATEĽOV

Účel spracúvania osobných údajov: Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie databázy zástupcov,  zamestnancov dodávateľov a odberateľov z dôvodu plnenia ich pracovných, služobných a funkčných povinností a zabezpečenia plynulých dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

Právny základ: Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečenie kontaktov v rámci bezporuchového plynutia obchodných vzťahov, ako aj uplatnenie § 78 od. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategórie príjemcov: Sprostredkovateľ: IT technik

poverení zamestnanci

Lehoty na vymazanie os. Údajov: Do 30 dní odo dňa skončenia dodávateľsko-odberateľských vzťahov

Kategórie dotknutých osôb:    fyzická osoba – zástupca / zamestnanec dodávateľa, odberateľa

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – Neuskutočňuje sa

Cezhraničný prenos os. Údajov – Neuskutočňuje sa

I.VI UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB

Účel spracúvania osobných údajov: Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Právny základ: Čl. 15 až 22 a 34 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Kategórie príjemcov: orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov,

Sprostredkovateľ: IT technik

poverení zamestnanci

 

Lehoty na vymazanie os. Údajov: 1 rok odo dňa vybavenia žiadosti

Kategórie dotknutých osôb:    fyzická osoba, ktorá sa ako dotknutá osoba v rámci prevádzkovateľom vymedzených účelov obráti na prevádzkovateľa so žiadosťou uplatniť svoje práva

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – Neuskutočňuje sa

Cezhraničný prenos os. Údajov – Neuskutočňuje sa

Scroll to Top